top of page

Vedtekter

1: Ingøy Grendelag skal jobbe for samhold og fremme felles saker til beste for fastboende og hyttefolk på Ingøy.

2: Alle som føler tilknytning til Ingøy kan registrere seg som medlem av grendelaget.

3: Kontingent foreslås satt til kroner 100,-. Dette gir også stemmerett ved årsmøtene. For å være stemmeberettiget til årsmøtet må kontingent være innbetalt før årsmøtestart.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår, d.v.s. fra og med 1. januar til og med 31. desember.

4: Årsmøtet arrangeres 2. helga i august.

5: Styret i Ingøy Grendelag består av 5 personer.
Leder, nestleder, sekretær, styremedlem og styremedlem. I tillegg velges 2 varamedlemmer til styret.
Leder, nestleder og sekretær velges av årsmøtet for 2 år.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år.
I partallsårene er leder og sekretær på valg for 2 år.

6: Ingøy grendelag skal ha regnskapsfører og revisor.
Ved skifte av regnskapsfører og revisor, velges det ny på årsmøtet.

7: Referat og vedtak fra årsmøtet publiseres i perm på Krambua samt på Ingøy Grendelag sin hjemmeside og Facebook.

8: Saker til årsmøtet må være innsendt 14 dager før møtestart.
Forslag  til styret sendes via e-post.
Forslagene må være signert av forslagsstiller.
Mailadresse: ingoy.grendelag@outlook.com

9: Styrefullmakter
Styrets økonomiske fullmakt settes til kr. 50 000,-
Bunden egenkapital skal ikke være mindre enn kr. 250 000,-

Disse vedtektene ble enstemmig vedtatt under årsmøtet 14. august 2021.

bottom of page