Årsmøtereferat

2009

Referat fra årsmøte 24. oktober 2009

Av 29 betalende medlemmer var 9 tilstede.
Møtet startet 15:00

Styremedlem Erling Skarv Johansen ønsket velkommen til møtet, og ble valgt som møteleder.

Sekretær: Lars Nibe

Sak 1 – Årsberetning
Det ble orientert av møteleder om saker som var behandlet siste periode.
Årsberetning ble tatt til orientering

Sak 2 – Regnskap
Det fremlagte regnskap ble godkjent.

Sak 3 – Valg
Ingen forslag fra valgkomiteen forelå,
Det ble valgt helt nytt styre:
Faste medlemmer: Åge Flaten, Edvin Vevik (hyttefolkets liste)
Monica Klausen, Erling Johansen og Erlend Hesten(fastboende)
Varamedlemmer:Lars Nibe, Svein Wærness, Roy Simonsen,
Herdis Bærøy,Bjørnar Moe, Stig Furu, Laila Olaussen

Sak 4 – Eventuelt
Det ble fastsatt åpent møte 14.10.09 kl. 15 på Klubben ifbm. planlegging av Ingøydagene til neste år

Møtet hevet 17:00

Riktig utskrift bevitnes:
Erling Skarv Johansen

 
2010

Årsmøtereferat 11. september 2010

Møtet ble satt kl 15:20. 10 medlemmer møtte.


Sak 1 - Årsberetning
Leder refererte fra siste års saker. Det var avholdt 12 saker i perioden

Sak 2 - Regnskap
Regnskap for siste periode ble fremlagt og viser en disponibel kapital på 240.256,01
Det ble opplyst at der også er 6.800,- som pr. dato ikke er kommet med i regnskapet, og som kommer i tillegg til ovennevnte.

Sak 3 - Valg av styre
Følgende ble valgt til faste medlemmer:

Åge Flaten, Erlend Hesten, Torleif Hansen, Lars Nibe, Edvin Vevik (repr. hyttefolket)
Varamedlemmer:
Linn Sæther, Roy Simonsen, Svein Wærnes, Herdis Bærøy

To av det nye styrets medlemmer var ikke til stede. Styret gjennomfører konstituering og velger leder på et senere møte.

Møtet avsluttet kl. 17:30

Åge Flaten - leder, sign.

 
2011

Årsmøte i Ingøy Grendeutvalg 20. august 2011 - 15:20

11 betalende medlemmer møtte, inkludert styret.
Formannen refererte fra saker som styret hadde behandlet siden siste årsmøte i 2010.

Det ble fremlagt regnskap som per 1. januar 2011 viste en kontantbeholdning/bankinnskudd på

kr. 209.500,-

 

Beholdning i dag, 20. august 2011, er på

kr. 187.000,-

 

Det er pr. dato ingen gjeld.

Styremøtets sak nr. 7/2011 om å endre medlemskontingenten til kr. 10,- pr. medlem for 2012 ble lagt fram og enstemmig vedtatt..

Valg av styre for neste periode.

Som nytt styre ble foreslått og valgt enstemmig:

Åge Flaten, Torleif Hansen, Erlend Hesten, Edvin Vevik og Linn Sæther.

 

Som varamedlemmer til styret ble foreslått og valgt enstemmig:

1: Erik Næss
2: Hugo Benjaminsen
3: Svein Wærnes

 

 
2012
 

INGØY GRENDELAG - ÅRSMØTE
Lørdag 4. august 2012 kl. 15:00, kaféloftet på fiskebruket

Saksliste

1: Årsberetning
2: Innkomne forslag
3: Regnskap
4: Valg av styre

Årsberetning

På årsmøtet 20. august 2011 ble følgende styre- og varamedlemmer valgt:

Leder - Åge Flaten
Sekretær - Linn Sæther
Torleif Hansen
Erlend Hesten
Edvin Vevik
Varamedlemmer
1: Eirik Næss
2: Hugo Benjaminsen
3: Svein Wærnes

Det er behandlet 8 saker i perioden, hvor bygging av venterom på kaia har hatt mest fokus. Det meste av møtevirksomheten har skjedd ved bruk av telefonmøter..
Av saker som er behandlet nevnes:

* Kontakt ned Måsøy kommune for å få regulert tomt ved skolen til boligformål.
* Sak som vil bli tatt opp på årsmøtet etter anmodning fra dødsbo.
* Med bakgrunn i søknad om midler til sporsetter (for skiløype), hvor grendelaget har mottatt kr. 5000,- i tilskudd fra Finnmarkseiendommen - vil leder undersøke om midlene kan omdisponeres til annet friluftsformål (turkasser).
* Oppfølging av kursing i bruk av hjertestarter.
* Søknad til Måsøy kommune om å legge inn vann, samt få utslippstillatelse for venterommet.
* Vi har, etter søknad mottatt driftstilskudd på kr. 20 000,- fra Finnmark fylkeskommune for 2012 til strøm, renhold m.m. til venterommet.
* Pr. 2. august 2012 har Ingøy Grendelag 48 medlemmer.

Arbeidet i styret har fungert rimelig greit, og det nye styret ønskes lykke til i arbeidet med å gjøre vår perle ennå mer skinnende og innbydende for fastboende, hyttefolket og ikke minst besøkende på øya.

Signert
Åge Flaten (leder)
Edvin Vevik (vikarierende sekretær)

2013
 Årsmøteprotokoll Ingøy grendelag

Tid: Lørdag 3. august 2013, Kl. 15.00 - 17.30
Sted: Kafeen på gammelbruket.

Det møtte 27 stemmeberettigede personer. Åge Flaten (leder) ledet møtet, Erik Næss ble valgt til referent.

Sak 1: Årsberetning
Leder gikk igjennom årsberetningen. Leder beklager på vegne av styret at det har vært lite formell styreaktivitet. Leder berømmet spesielt arrangementskomitéens for bryggedansen siste helg i juli for et flott gjennomført arrangement. Ingen bemerkninger til årsberetningen.

Sak 2: Innkomne forslag
2.1. Navneendring
Årsmøtet vedtok mot en stemme å endre navnet til «INGØY GRENDELAG» fra dato.

2.2. Ingøy kirke
Framtiden til kirka ble diskutert. Stor enighet om å arbeide for å bevare kirken. Møte med kirkevergen 4. august vil kunne gi noen signaler og svar om veien videre. Ingen forslag til avstemming.

2.3. Vedlikehold av vei
Forslag fra Bjørnar Moe om å bevilge noen penger fra Grendelagets midler til veivedlikehold.
Vedtak: Det nedsettes et utvalg for å vurdere vedlikehold av vei og støtte til slikt vedlikehold. Torleif Hanssen leder utvalget og får med seg ytterligere 2 personer i arbeidet. Enstemmig.

2.4. Brøyting av veien på Ingøy/vintervedlikehold
Vedtak: Inntil kr 25.000 av grendelagets midler avsettes til snøbrøyting av veiene på Ingøy vinteren 2013-2014. Styret i grendelaget administrerer brøytingen. Enstemmig.

2.5. Ingøy Idrettslag
Saken ble ikke behandlet med henvisning til at Idrettslaget ikke har noe med grendelaget å gjøre.

2.6. Venterommet på kaia. Vann/avløp
Vedtak: Styret i Ingøy Grendelag søker Måsøy kommune om vederlagsfritt å legge inn vann og avløp, herunder toalett. Søknaden sendes kommunen innen utgangen av august 2013. Enstemmig.

2.7. Styrets sammensetning i Ingøy Grendelag
Vedtak: Styret i Ingøy Grendelag består av 5 personer. Leder, nestleder, sekretær, styremedlem og styremedlem. I tillegg velges 2 varamedlemmer til styret. Leder, nestleder og sekretær velges av årsmøtet for 2 år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år. I oddetallsårene er leder på valg. I partallsårene er nestleder og sekretær på valg. På årsmøtet i 2013 velges nestleder og sekretær for 1 år. Enstemmig.
Tilleggsforslag: Leder velges blant de fastboende medlemmene. Dette forslaget falt.

2.8. Klipping av gresset på kirkegården
Forslaget om en ordning av klippingen av gresset på kirkegården ble trukket av forslagsstiller.

2.9. Innkjøp av benker
Vedtak: Grendelaget går til innkjøp av 3 solide og mest mulig vedlikeholdsfrie sittebenker/rastekalver. Den ene plasseres på toppen av skaret. Enstemmig.

2.10. Fjerning av utrangerte motorkjøretøyer fra Ingøy
Vedtak: Ingøy Grendelag henstiller til kommunen om å utarbeide en plan for å få fjernet fra øya alle typer motoriserte kjøretøy som ikke er i bruk. Enstemmig.

2.11. Logo for Ingøy
Vedtak: Ingøy Grendelag nedsetter et utvalg for å gjennomføre en konkurranse der målsettingen er å lage en «logo» for Ingøy. En logo som kan brukes til å markedsføre øya og som kan inngå i etiketter på varer som blir solgt fra øya. Utvalget utarbeider kriterier for innholdet på logoen. Vinneren av konkurransen kåres av en egen jury bestående av styret i grendelaget og næringsdrivende på øya. Enstemmig.

Sak 3: Regnskap
Leder gjennomgikk regnskapet for 2013, og konkluderer med at Ingøy Grendelag har en solid økonomi. Det framkom merknader i forhold til at grendelaget har brukt noen av midlene i Oddmund Arilds gravfond uten at det framkom i regnskapet.
Ellers ingen bemerkninger.

Sak 4: Valg
Valgkomitéens forslag ble vedtatt uten motforslag. Det nye styret:
- Leder: Åge Flaten, valgt for 2 år
- Nestleder: Erlend Hesten, valgt for 1 år
- Sekretær: Allan Klo, valgt for 1 år
- Styremedlem: Monica Klausen, valgt for 1 år
- Styremedlem: May Sigrid Scott, valgt for 1 år

Som varamedlemmer ble Arnstein Larsen og Janne Klausen valgt for 1 år.
Årsmøtet valgte deretter følgende valgkomité: Monica Thomassen, Reidar Johnsen og Maren Larsen.

Ingøy 3. august 2013
Erik Næss (referent)

 
 
2014
 
ÅRSMØTE INGØY GRENDELAG
2. august 2014 kl. 15:00

Sted: Pakkhusloftet
Fremmøte: 23 personer inkl 3 fra styret (leder Åge Flaten, styremedlem May Scott og vara (Arnstein Larsen)

Ordstyrer: Arnstein

Sak 1

ÅRSBERETNING

INNKJØP AV BENKER
Det er innkjøpt 3 stk benker med bord. Etter ulike forslag om plassering av disse ble flg. vedtatt :
1 benk plasseres i krysset ved fiskehjellen.
1 benk plasseres nedenfor Finneskrysset for å få utsikt både til Østerbotn og Mafjorden.
1 benk settes på Kirkebakken.

Benkene må festes godt sånn at ikke uværet flytter på dem.
Det skal jobbes videre med å få laget flere benker av for eksempel rekved, for å settes ut på øya. Det er kommet forslag om både Skaret og Lenninga. Videre skal styret se på om det er mulig å ta opp saken vedr. forskjønning av øya med ”Nasjonal Turistvei”.

FJERNING AV UTRANGERTE KJØRETØY
Måsøy Kommune ble forespurt om bistand til dette, men svarte at det er kjøretøyets eier som har ansvar for dette.
Styret prøver å få kontakt med ulike eiere, og setter en dato som frist for å få fjernet kjøretøyene.

VEDLIKEHOLD INGØY KIRKE
Komiteen (Ann S. Hansen, Asbjørn Isaksen og May Scott) jobber videre med utredning og kostnadsgrunnlag for å søke finansiering hos ulike instanser.
Det er i sommer gjort viktig dugnadsarbeid der taket har fått nye skifersteiner og murpuss er banket bort, og ny murpuss lagt på. Når dette har tørket må det males for å hindre ytterligere vanninntrenging.
Komiteens mål er at kirka gjenåpnes til Ingøydagene i 2015.

VEDLIKEHOLD AV VEIER
Thorleif Hansen har vært i kontakt med Norkring som trodde at det lovte arbeidet på veien i forbindelse med bygging av masta, var utført. De gir derfor et tilskudd på kr 25.000,- til grus fra krysset til masta.

VINTERBRØYTING AV VEIER
Grendelaget satte i fjor av kr 25.000,- til brøyting vinter/vår 2014, da kommunal brøyteavtale bare gjelder frem til 31.mars. Disse pengene er ikke benyttet i år. Brøyting som inngår i avtalen med kommunen gjelder strekningen fra kaia til husene til Jan Nibe og Svein Wærnes.
Det er viktig at det er fremkommelig til flest mulig hus så tidlig som mulig på året, senest 1. mai. Både for trafikkgrunnlaget til båten og butikken.

Det ble satt frem to forslag til avstemning:
1) Dagens ordning med at Grendelaget setter av kr 25.000,- til brøyting skal opphøre.
2) Videreføring av fjorårets midler, kr 25.000,-. Entrepenør sender fortløpende regning til Grendelaget ved brøyting.
Forslag 1 fikk kun 2 stemmer, dvs. at det ble flertall for forslag 2.

VENTEROMMET
Rådmannen bevilget kr 30.000,- til vann- og kloakkfasiliteter. Målet er at dette skal være ferdig innen utgangen av september.

GRESSKLIPPING PÅ KIRKEGÅRDEN
På forespørsel til Måsøy kommune fikk vi til svar at dette ikke er en kommunal oppgave.
Saken skal tas opp igjen da kirkegården er kommunal eiendom.

LOGOKONKURRANSE
Nytt styre tar tak i denne saken på første styremøte. Ønsker at Allan Klo legger frem innsendte forslag samt kriteriene for konkurransen.

Sak 2

FRUHOLMEN FYR
Thorleif Hansen informerer om at kontrakten som Måsøy Reiseliv hadde med Kystverket er oppsagt.
Kystverkets standardkontrakt v/leie er vanskelig å forholde seg til pga ulike krav til leietager, men Grendelaget ønsker å se på muligheten til å inngå et årlig samarbeid med Kystverket i perioden 1. mai – 1. september, noe som gir Grendelaget mulighet til å leie Fruholmen Fyr for videreutleie mot litt enkelt vedlikehold og strømkostnader.
Det ble enstemmig vedtatt, og nytt styre setter ned en komité for videre utredning.

Sak 3

DELOVERTAKELSE AV KOMMUNAL EIENDOM IFBM SALG AV INGØY SKOLE
I forbindelse med salg av Ingøy skole er det viktig at Grendelaget melder fra til Måsøy kommune om hvilke ønsker / behov vi har.

To forslag ble framsatt for avstemning:
1) Grendelaget kjøper hele bygget for kr 1,-, med begrunnelse at to andre bygninger i kommunen er solgt på samme måte.
2) Grendelaget sender brev til Måsøy kommune om at vi ønsker å overta den delen av bygningen der gymsalen ligger, da vi ved salg av skolebygningen ikke lenger noen ”storstue”/forsamlingshus på Ingøy.
Forslag 1 fikk 2 stemmer for, 19 mot
Forslag 2 fikk 18 stemmer for, 3 mot

Grendelaget skal også melde fra til Måsøy kommune om at vi ønsker at tomten ved skolen der aggregathuset står, ikke bør være med i salget av skolen. Denne tomten bør Grendelaget eller Måsøy kommune disponere for fremtiden.

Sak 4

REGNSKAP
Det er brukt ca 9.000 på innkjøp av benkene. I tillegg er det kjøpt inn stekepanne, lysestaker, vinglass, bestikk og annet kjøkkenutstyr for kr 4.000,- til klubben, samten 60 tommers TV til 10.000,-

Følgende forslag framsatt til avstemning:
Grendelaget oppretter en konto for restaurering av kirka, og bidrar med inntil kr 50.000,-
Flertall med 16 for, 6 mot.

Økonomien i grendelaget er svært god, og i skrivende stund har vi kr. 308.000,- på konto. I tillegg kommer overskuddet fra årets bryggedans, som ble på 14.-15.000,-.

Sak 5

VALG AV STYRE OG VALGKOMITÈ FOR KOMMENDE PERIODE
Leder: Åge Flaten
Nestleder: Harald Wergeland
Sekretær: May Scott
Styremedlemmer: Janne Klausen og Erlend Hesten.
Vara: Willy Johnen og Tommy Tiller

Nestleder og sekretær valgt for 2 år.
Valgkomitè for denne perioden (Monica Thomassen, Reidar Johnsen og Maren Larsen) ble enstemmig valgt videre for neste periode.

EVENTUELT
Ingen saker innkommet, bortsett fra følgende to fra styret.

NYTT ANLØPSSTED PÅ INGØY
Styrets leder informerer om undersøkelser som er gjort vedr plassering av nytt anløpssted på Ingøy, og går gjennom korrespondansen vedr. denne saken mellom Kystverket, Finnmark Fylkeskommune og Måsøy kommune.
Det planlegges å sette ut en bølgemåler med grense på 2,6 m, noe som medfører svært få båtanløp høst og vinter. Kystverket er svært tydelig på at sikkerhetsmessige årsaker ligger til grunn for avgjørelsen.

Det er flertall på årsmøtet for at Grendelaget gir en positiv uttalelse til de gjeldende instanser vedr plassering av et nytt anløpssted på Ingøy, og at vi ber om å bli holdt underrettet om fremdriften i saken.

INGØYDAGENE 2015
Harald Wergeland har sagt seg villig til å gå inn som leder for komiteen, med god coaching fra Evy Berg. Evy har lang praksis og har tatt vare på dokumentasjon fra tidligere arrangement.

Det er mye arbeid som må gjøres i forkant av et slikt arrangement, som fastsetting av datoer, søke om tilskudd og lage forslag til program. Alle kan bidra på en eller flere måter, og vi ønsker at flere blir med på dette arbeidet.
Ta kontakt med Harald for nærmere informasjon.

Årsmøtet fikk innspill vedr fjerning av søppel på kaia og mulighet for ballbinge på øya. Odd Jakobsen undersøker nærmere vedr. ballbinge.
Nytt styre jobber videre med disse sakene.

Referent May Scott
 
2015
 
INGØY GRENDELAG - ÅRSMØTE 8.AUGUST 2015

På storstua kl. 15.00
Fremmøte : 26 personer inkl. 3 fra styret : Åge Flaten (leder), Harald Wergeland (nestleder) og May Scott (sekretær)

Ordstyrer : Arnstein Larsen
Åge ønsket velkommen og møtets saksliste ble gjennomgått. Det ble avklart at saker under «eventuelt» ikke skulle behandles på årsmøtet, men tas videre til det nye styret.

Sak 1: STYRETS BERETNING

INGØYFESTIVALEN 2015.
Allan Klo viste en flott bildekavalkade fra festivalen, før Harald informerte om omsetning og omtrentlig overskudd.
Harald har dessuten bedt om skriftlig evaluering/tilbakemeldelse fra de ulike komitélederene. Når disse er kommet inn, i tillegg til kostnadsoversikten, vil styret også ta en evaluering av festivalen.

KIRKA
Målet var å få reåpnet kirka til Ingøyfestivalen, og målet ble nådd og feiret med en flott gudstjeneste.
Mye er blitt gjort både inn- og utvendig, men fortsatt gjenstår mye vedlikehold. Det vil bli søkt igjen om midler til videre nødvendige oppgaver.

VENTEROMMET
Det er lagt inn strøm, vann og toalett, og vi har fått utvendig vannkran for henting av vann.
Fortsatt mangler det trapp, avlufting på toalett, tilkobling tinekabel og strømkabel til varmtvannstank.
Må også få tak i en person som vil påta seg ansvar for renhold og fylle på papir. Dette arbeidet er beregnet til ca 1 t per uke.
Grendelaget har fått innvilget driftsmidler fra fylket som blant annet kan benyttes til dette.

STORSTUA
Ingøy Grendelag har fått en tinglyst evigvarende bruksrett til Storstua, som vil gjelde uavhengig av hvem som eier den tidligere skolebygningen.
Vi har fått bygget et helt nytt kjøkkenrom, investert i et flott kjøkken i rustfritt stål, nytt inngangsparti med trapp og ny dør. Elektrisk anlegg og nytt avløp er på plass. Vinduer som er kledd igjen er panelt og malt.
Det er kjøpt inn en del utstyr som kasseroller, stekepanner, tallerkner, kopper, glass og bestikk.
Det er bestilt fire vinduer som skal settes inn i veggen ned mot sjøen, og ett vindu i veggen mot Inga. Målsetningen å få gjort dette i løpet av høsten.
Langsiktig mål er få bygget toaletter, garderobe og lagerrom i tilknytning til Storstua.

FRUHOLMEN
Kontrakt ble underskrevet av Grendelaget i mai, men ble ikke returnert av Kystverket før første uka i august.
Skal prøve å få til en befaringstur i løpet av høsten. Jobber videre med saken til våren.

BRØYTING
Den kommunale brøyteperioden går til 31.mars.
Styret har vedtatt en prøveordning for våren 2016, der det i forbindelse med påsken (hvis været tillater det) skal brøytes på Grendelagets regning
- til Gåsnes
- til Mafjordbruket
- Finnesveien til snuplassen etter Steinvika
Brøyting til hus/eiendom avtales og betales av den enkelte.

KLIPPING AV GRESS PÅ KIRKEGÅRDEN OG RUNDT KIRKA
Grendelaget sender brev til kommunen om det er mulighet for at dette kan være en sommerjobb for ungdom på øya.

NYTT ANLØPSSTED
Brev sendt til Kystverket med kopi til kommunen og Fylkesmannen,ifølge vedtak på årsmøte 2014.

Sak 2: REGNSKAP FOR 2014
Investeringene i forbindelse med inngått avtale for Storstua vil komme i regnskapet for 2015.
Ingøy Grendelag har idag 62 medlemmer.

Sak 3: INNKOMNE SAKER

fra styret FASTE ARRANGEMENT
I tillegg til disse faste arrangementene:
- SOLFEST 2.helg i februar
- BRYGGEDANS siste helg i juli
- HØSTFEST siste helg i september
- JULEBORD 1.helg i desember
... ønsker styret at det avholdes et allmøte den første helga i mai hvert år.
Enstemmig vedtatt.

17.MAI FEIRING 2016
Har tidligere vært arrangert av skolen, nærliggende at Grendelaget overtar dette som et fast arrangement.
Enstemmig vedtatt.

BRYGGEDANS 2016
I forbindelse med 150-års jubileet til Fruholmen fyr skal «Lulleli» ha en festforestilling på fyret 13.august, og ønsker også å arrangere en bryggedans.
Skal Grendelagets bryggedans 30. juli flyttes frem til 13.august?

Enstemmig vedtatt at Bryggedansen 30.juli skal arrangeres som vanlig, i regi av Grendelaget.

«LULLELI»
Skal Grendelaget være med å arrangere bryggedans 13.august 2016?
Enstemmig vedtatt at hvis Grendelaget skal være med å arrangere bryggedans 13.august (noe som ikke vil medføre så mye arbeid da størsteparten av arbeidet allerede er gjort til 30.juli), så må inntektene tilfalle Grendelaget.
Grendelaget gis derfor anledning til å inngå et inntektsbringende samarbeid med «Lulleli».

UTLEIE AV STORSTUA
Styret foreslår følgende:
Utleie av Storstua til arrangement koster kr 1500,- + vask kr 500,-
Hvis man ønsker å leie lokalet over flere dager, vil det koste kr 250,- per påfølgende dag.
Om man ønsker å kun leie kjøkkenet er prisen kr 500,- per dag.
Ved utleie skal leietager gå gjennom bruk av utstyr med en person fra Grendelaget som kjenner til bruk av utstyret.
Storstua skal ikke leies ut som overnattingslokale.
Nøkkel oppbevares på butikken, der man signerer både når man henter ut og leverer nøkkel tilbake.

Ordninger og priser i forbindelse med utleie av Storstua skal evalueres på siste styremøte før årsmøte 2016.
Enstemmig vedtatt.

JAKTRESTRIKSJONER
I forbindelse med sein bærsesong iår, ønsker vi at FeFo ikke bare skal anmode jegere på Ingøy om å la være å jakte mellom 08.00- 17.00, men at det skal være forbud mot å jakte i tidsrommet.
Enstemmig vedtatt.

Benkeforslag om at det ikke skal jaktes rype på Ingøy for å styrke rypebestanden.
Det var ulike synspunkter på freding av lirype og fjellrype under debatten, men følgende ble vedtatt mot én stemme:
Det skal jobbes mot fredning av både lirype og fjellrype for en periode på fem (5) år for å bygge opp bestanden av disse.

Da det har vært en kraftig økning i antallet gås de siste årene, og med de problemene det medfører med hensyn til svært mye gåse-avføring over hele øya i tillegg at multeplantene nedspises, skal det jobbes mot en søknad om vårjakt på gås.
Enstemmig vedtatt.

FRA POSTBOKS
IDRETTSLAGET : sak avvist av styret

INNKJØP AV SYKEBÅRE
Grendelaget skal gå til innkjøp av sykebåre. Arnstein sjekker ut hvilken type som er mest hensiktsmessig for oss.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4 : VALG
Valgkomiteen har bestått av Reidar Johnsen (leder), Maren Larsen og Monica Thomassen.

I år er det valg på leder i Grendelaget og to styremedlemmer, samt to varamedlemmer.
Etter valget er styrets sammensetning som følger :

Leder: Reidar Johnsen
Nestleder: Harald Wergeland
Sekretær: May Scott
Styremedlem: Marianne Bentsen
Styremedlem: Åge Flaten
Varamedlem: Tommy Tiller
Varamedlem: Joar Hesten

Årsmøtet valgte deretter følgende valgkomité :

Gudleif Kristiansen (leder), Maren Larsen og Allan Klo.
Årsmøtet hevet kl 17.20.
Ingøy 8. august, 2015
May Scott (referent)
 

2016

ÅRSMØTE INGØY GRENDELAG - 24. juli 2016 på Storstua

Tilstede: 19 personer inkludert 3 fra styret (Harald Wergeland, Åge Flaten, Marianne Bentsen)
Ordstyrer: Arnstein Larsen

Harald ønsket velkommen og orienterte om saksgangen på årsmøtet.

SAK 1 : ÅRSBERETNING
Styret har gjennomført seks styremøter, noen av disse som telefonmøter. På grunn av sykdom har Reidar Johnsen måttet trekke seg som leder og Harald Wergeland har overtatt ledervervet fram til årsmøtet.

Kirka
Kort orientering om det arbeidet som er utført og hva som gjenstår. Menighetsrådet i Måsøy kommune er med på å fullføre arbeidet gjennom å betale for 100 timers arbeid. Som betingelse setter de at Grendelaget også bidrar med 100 timer dugnadsarbeid. Grendelaget melder fra om at etter disse dugnadstimene anser en seg ferdig med frivillig arbeid på kirka. Det er dermed nødvendig å sette opp en dugnad i nærmeste fremtid for å innfri forpliktelsene.

Venterommet
Dette er ferdig malt. Ingebjørg har ansvar for renhold mot en viss godtgjørelse fra midler som Grendelaget disponerer.
Lasse savner at venterommet skiltes, og at det opplyses om at der også er toalett.
Det er tidligere blitt tildelt driftsmidler på kr. 30 000. Edvin Vevik er den som har søkt midlene. Styret tar kontakt med Edvin om han fortsatt kan stå for søknaden.

Storstua
Det er nedlagt mange arbeidstimer for å få Storstua i den forfatning den er i dag. Et fantastisk dugnadsarbeid er utført.
Totalrenovering inkludert nytt storkjøkken gjør Storstua til et lokale som kan brukes både i egen regi, og til utleie. Det gjenstår å skifte vinduer på sørveggen. Dette skal også utføres som dugnad.

Videre planer for Storstua er å investere i toalett og garderobe. Dette vil gjøre lokalet enda mer attraktivt for utleie, samt at Grendelaget kan ta på seg matservering i forbindelse med større arrangementer.

Jaktrestriksjoner
Her er lite nytt. Et planlagt møte med Fefo gikk ut. Styret vil fortsette arbeidet med det som ble vedtatt på årsmøtet 2015. Det er også ønskelig å ha et samarbeid med «Måsøy jeger og fisk».

Fruholmen fyr
Grendelaget har kontrakt med Kystverket om å kunne disponere Fruholmen fra mai til september. Det er ikke lagd noe retningslinjer for denne utleien foreløpig. Styret finner det vanskelig å administrere og å få dette i gang. Hvem skal ha ansvar ved eventuell utleie?
Hvordan skal dette foregå? Grendelaget kan også risikere å komme i den situasjonen at man blir et foretak som både blir skatte- og momspliktig. I så tilfelle vil ikke regnskapsføreren ha ansvaret lengre. Åge Flaten og Marianne Bentsen mener at avtalen med Kystverket er et for stort løft for Grendelaget å ta på seg. Alt som gjøres i Grendelaget er frivillig arbeid, av mennesker som har jobb og andre forpliktelser.
Thorleif fremmet forslag om at det nye styret nedsetter en egen komite med folk som «brenner» for Fruholmen. Og at det kan bli mulig å melde seg inn i «Fruholmens venner» med en egen kontingent. Alternativet er at Grendelaget sier opp avtalen med Kystverket, og overlater til andre å forhandle ny avtale.
Lasse Nibe kommenterte at kai og anløpsområde på Fruholmen må utbedres hvis holmen skal tas i bruk. Det ble ikke fattet vedtak i saken, men årsmøtet overlater videre arbeid med saken til det nye styret.

Evaluering av ruteendringer for hurtigbåten
Samferdselsutvalget i fylket skal evaluere de nye hurtigbåtrutene i begynnelsen av august. Styret lager et nytt innspill til dette, hvor vi opprettholder kommentarene som er sendt inn tidligere, men med nye tilføyelser:
1: Signalanløp også på gods og leveranser til og fra fiskebruket
2: Alltid båt med større bilkapasitet om sommeren
3: Mulighet til å frakte biler til og fra Hammerfest
4: Egen plassbestilling på 1 bil til/fra Ingøya

SAK 2 - REGNSKAP
Bjørnar Moe orienterte om regnskapet for foregående periode. Brukskontoen for Grendelaget er pr. dags dato kr. 19 000, og kapitalkontoen kr. 184 600.
For å lette oversikten er alle småutgifter samlet i en diversepost, blant annet innkjøp av en betalingsterminal. I denne posten ligger også forsikringer for Storstue, grillhytte og venterom. Det ble fremmet forslag om at dette blir en egen post i regnskapet.
For øvrig er det kommunen som koster strøm og vannavgift for venterommet. Repvåg kraftlag har også sponset innlegging av strøm.
Regnskapsføreren gjør regnskapet for Grendelaget uten godtgjørelse, og styret takker for han tar på seg denne oppgaven!

SAK 3 - KONTINGENT
Ingøy Grendelag har registrert 46 betalende medlemmer. Kontingenten er kr 50.-. De aller fleste betaler medlemsavgiften kontant. Bjørnar oppfordrer til at så mange som mulig betaler avgiften over bank. Dette gir bedre oversikt.
Styret fremmet forslag om å øke medlemskontingenten, men hadde ikke forslag til noen konkret sum. Dette ble diskutert, og ingen beslutning ble fattet av årsmøtet. På grunn av tippemidlene må Ingøy Grendelag ha en medlemsavgift, men for økonomien i laget betyr denne ingenting på det nåværende tidspunkt.

SAK 4 - INNKOMNE SAKER

Faste arrangementer
Bryggedans - Siste helg i juli
Høstfest - Siste helg i september
Julebord - 1.helg i desember
Solfest - 2.helg i februar
17. mai

Bryggedansen 2016
Evy Berg har ansvar for denne den 30.juli. Rita Lyder, sammen med noen av arrangørene av «Lulleli», og Simon, tar seg av tema- og barnefest fredag 29.juli.

Høstfest 2016
Anita Larsen hadde opprinnelig tatt på seg ansvaret for denne, men har sagt fra seg dette. Ingen nye har foreløpig meldt seg.

17.mai
På årsmøtet i 2015 ble det vedtatt at grendelaget skulle ta på seg arrangementet, etter at skolen er lagt ned. Vi ser i år at det kan være vanskelig å få involvert hele styret, fordi mange i styret har forpliktelser på hjemplassen, og derfor ikke er tilstede på øya. Dette ble ikke videre diskutert.

Julebord og Solfest
Disse tilstelningene må fastboende stå for.

Lulleli
Arrangørene er på plass. Arbeid med forestilling er i rute. Grendelaget har ansvar for det tekniske rundt arrangementet, d.v.s. tilrettelegging, bespisning og fest. Det ble oppfordret til at alle prøver å stille opp som hjelpere i forbindelse med denne festforestillingen for «Fruholmen fyr».
Foreløpig er det solgt ca. 250 billetter som inkluderer transport fra Hammerfest eller Havøysund. I tillegg er det solgt mange billetter som ikke inkluderer transport.

Webkamera på kirketårnet
Styret har tidligere mottatt en forespørsel om å sette opp et webkamera på Inga. Det er foreløpig ikke gjort noe med dette. Saken tas videre til neste styre, men diskusjonen på årsmøtet kan tyde på at det kan bli vanskelig å gjennomføre fordi det er et omfattende arbeid å søke om tillatelse. Datatilsynet har retningslinjer for slike oppsett.

Kontanter
Lasse Nibe ber det bli gjort kjent gjennom Facebook-sidene til Grendelaget at hvis man har bruk for kontanter mens man er på øya, så bør man ha det med seg. Bjørnar Moe orienterte om at det opprettes en kontantkasse med kr 7500, som kan brukes til vekslepenger.

SAK 5 - VALG

Valgkomiteen har bestått av Gudleif Kristiansen (leder), Maren Larsen og Allan Klo
Etter valget er styrets sammensetning som følger:
Leder - Åge Flaten
Nestleder - Arnstein Larsen
Sekretær - May Scott
Styremedlem - Monica Klausen
Styremedlem - Marianne Bentsen
Varamedlem - Linn Sæther
Varamedlem - Harald Wergeland

Årsmøtet valgte deretter følgende valgkomite:
Gudleif Kristiansen, Allan Klo og Vera Wold.

Årsmøtet avsluttet kl. 14:30

Ingøy 24.juli 2016
Marianne Bentsen (referent)

 

2017

ÅRSMØTE INGØY GRENDELAG - Lørdag 12. august 2017


28 fremmøtte, inkl. 3 fra styret: Åge Flaten, Arnstein Larsen og Monica Klausen
Møteleder: Arnstein Larsen
Sekretær: Monica Klausen

 

Enstemmig valgt.

 

SAK 1: REGNSKAP


Bjørnar Moe informerte om regnskapet og grendelagets gode økonomi. Lovte et mer utfyllende regnskap i 2018.
Kontobeholdning pr. 12.08.17
Brukskonto: 9.635,-
Kapitalkonto: 241.379,-

SAK 2: KULTURPRISEN TIL INGØY GRENDELAG

 

Åge Flaten informerte om mottakelsen og takket alle som har bidratt slik at grendelaget fikk prisen.

 

SAK 3: BRYGGEDANSEN 2017

 

Styreleder informerte om en vellykket pubkveld og bryggedans. 100 personer kom lørdag, og begge arrangementene bidro til et overskudd på ca. 30.000,-.
Møteleder ber om at noen melder seg som ansvarlig for neste års bryggedans. I tillegg må vi tenke på alternative lokaler da fiskebrukets fremtid er uavklart. HMF (Havøysund Musikkforening) sitt telt er et alternativ.
Både dette, skjenkebevilling og musikk må det allerede nå jobbes med.
Styreleder la frem et forslag om å arrangere pubkvelder hver helg i juli, og avslutte det hele med bryggedans den siste helga i juli.
Evy Berg og Janne Klausen tar på seg ansvaret for skjenkebevilling. Grendelaget sender inn søknad til Måsøy kommune.
Arrangører for pubkveldene
Maren Larsen og Ragnhild Olaisen Hedlund
Janne og Trine Klausen
Lillian og Gerd Simonsen
Evy Berg og Unni Svendsen


SAK 4: FRUHOLMEN FYR

 

Styreleder informerer vedr. Fruholmen fyr og tidligere komites virke. Kort sagt fungerte komiteen ikke.
Grendelaget har en leieavtale med Kystverket som varer til 2025. Kystverket har fortsatt ikke kommet på banen ifht å få ting på plass.
Styret hadde følgende forslag til årsmøtet:
Forslag 1: Si opp leieavtalen med Kystverket og slippe andre til.
Forslag 2: Opprette en komité på 3 personer som skal jobbe opp mot Kystverket for å bl.a. reforhandle leieavtalen, samt se på eventuelle muligheter på fyret.
Forslag til ny komite: Per Arne Jøraholmen, Evy Berg og Monica Klausen.
Avstemming:
Forslag 1:  1 stemme
Forslag 2: 24 stemmer
3 blanke stemmer


SAK 5: UTLEIEPRISER STORSTUA


Styreleder informerer om de eksisterende utleieprisene slik de har vært siden 2015, og hvordan grendelaget fikk overta gymsalen da Måsøy kommune solgte skolebygget.
I tillegg ble det informert om uroen rundt avvikling av oljevernøvelsene, spesielt årets, og misforståelsene rundt hvem som er arrangør av disse.
Ingøy Sjøhus har i alle år vært arrangør, og ikke Ingøy Grendelag - slik de fleste som har stilt på dugnad for oljevernøvelsene har trodd.
Styret la frem forslag om utleiepriser:

Private arrangement: 1500,- per døgn, pluss evt. 250,- per påbegynt døgn etter dette. I tillegg, 500,- for vask. Dermed opprettholdes regulativet fra 2015.
Næringsliv: 2.200,- per døgn pluss 500,- for vask (nytt regulativ)

Enstemmig vedtatt.

 

SAK 6: FISKEBRUKET


Møteleder informerer om at han selv, styreleder og Monica K. siden høsten 2016 har sittet i en arbeidsgruppe sammen med rådmann, varaordfører og én representant fra fiskerne. Disse har jobbet opp mot Fjordlaks og hatt en konstruktiv dialog og god fremdrift.
Styreleder informerte om at Fjordlaks er i god dialog med noen interessenter, og at partene har et møte i uke 33.


SAK 7: VALG AV STYRE SAMT VEDTEKTSENDRING


Styreleder la frem forslag om vedtektsendring: Styremedlemmer velges for 2 år.
Enstemmig vedtatt


Valg
Valgkomiteen har bestått av Vera Wold, Gudleif Kristiansen og Allan Klo.
Styreleder informerer om valgkomiteens arbeid og hvem som står på valg:
Nestleder: Arnstein Larsen
Styremedlemmer: Monica Klausen og Marianne Bentsen
Vara: Harald Wergeland og Linn Sæther.
Marianne tar ikke gjenvalg. Det gjør heller ikke Linn.

 

Valgkomiteens forslag:
Styremedlemmer: Arnstein Larsen (2 år), Monica Klausen (2 år), Reidar Johnsen (2 år).
Varamedlemmer: Harald Wergeland (1 år) og Ingebjørg Strande (1 år).
(leder Åge Flaten og styremedlem May Scott var ikke på valg).
Neste års valgkomite: Vera Wold, Willy Johnsen og Allan Klo.

 

Enstemmig vedtatt.

 

SAK 8: BINDE DRIFTSMIDLER
Styreleder informerer om at styret ønsker at penger blir satt av til drift av Storstua.
Forslag: Plassere 150.000,- på egen konto til drift av Storstua.


Enstemmig vedtatt.


SAK 9: EVENTUELT


Tursti og informasjonsskilt
Info vedr. produksjon av turskilt og merking av turløyper. Skilt er montert og turstimerkingen snart fullført. Grendelaget har forskuttert ca. 70.000,- til dette. Utgiftene refunderes gjennom det statlige turstiprosjektet, og en sluttrapport vil komme på plass ila høsten.


Kirka
Kirka er ferdigmalt og alt av grendelagets dugnadsarbeid er dermed fullført. Grendelaget ønsker likevel å få satt opp ett utelysog eventuelt få på plass noe takstein.


Venterom
Grendelaget ønsker å bygge en veranda og en trapp med rullestolrampe.


Grillhytta
Denne må renoveres p.g.a. lekkasjer og ødelagt ovn. Vi må få på plass en ordning med reglement og nøkkelutlevering.


Felle for svartfugl
Denne må bygges og settes ut. Materiell plasseres ved Storstua.


Faste arrangement
Høstfest - 30. september 2017. Ellen Strande m.fl. tar ansvar for årets arrangement.
Julebord - 9. desember 2017.
Solfest - 10. februar 2018.
Nasjonaldagen - 17. mai 2018.
Bryggedans - 28. juli 2018.
Innkomne forslag

Årsmøtet legges til en tidligere dato neste år, f.eks. 21. juli 2018.
Gå til innkjøp av PC og skriver til grendelaget.
Noe må gjøres med veiene på Ingøy og moloen i Østerbotn.

Møtet hevet.
Referent: Monica Klausen
Møteprotokoll signert av Erna Heggem Klo og Per Arne Jøraholmen.

 
 

2018


ÅRSMØTE INGØY GRENDELAG - Lørdag 11.august 2018 kl. 14:30 på Storstua.

Til stede: 21 personer, inkludert 4 fra styret (Åge Flaten, Arnstein Larsen, May Scott og vara Ingebjørg Strande)
Ordstyrer: Arnstein Larsen
Sekretær: May Scott
Underskrift av protokoll: Odd Jakobsen og Willy Johnsen.
Ingen anmerkning til innkallelse eller saksliste.

Sak 1 - REGNSKAP

Bjørnar Moe går gjennom regnskapet, som godkjennes.
Medlemmene ønsker at vi også benytter revisor. Må velges på neste årsmøte da det krever vedtektsendring.

Sak 2 - AKTIVITETER 2017/2018

Åge informerer om et travelt år med flere tidkrevende saker som fergetakster, fergeleie, fiskebruket og Fruholmen.
Det har vært 14 styremøter siden forrige årsmøte.

Sak 3 - EVALUERING BRYGGEDANS/PUBKVELDER

Orientering fra Åge. Positive tilbakemeldinger ifht pubkveldene, 30-40 gjester pr kveld.
Ved videreføring av tiltak neste år bør det lages en liste over hvordan praktiske oppgaver løses (henting av varer, vask rydding). Praktisk å ha pubkveld på kaia den helga det arrangeres bryggedans.
Ordningen med drosje positivt og viktig tiltak.

Sak 4 - FRUHOLMEN

Gruppen som har jobbet med prosjektet har hatt en krevende jobb.
Kystverket ønsker helårsdrift, kontrakten er derfor sagt opp. Kystverket har akseptert oppsigelsen, oppsigelsestid er satt til 2. mai 2019.

Sak 5 - GRILLHYTTA

Iflg medlemmer har det vært uvettig bruk av grillhytta, derfor store skader.
Snekkere har vært på befaring, og det er mye arbeid for å få restaurert den. De ønsker ikke å gjøre dette på dugnad.
Forslag om at gapahuk settes opp i forbindelse med Grillhytta, og at ildsted bør være på utsiden av bygningene. Videre at det utarbeides et reglement for bruk, og evt. nøkkelutlevering.
Styret tar denne saken videre.

Sak 6 - FERGEKAI

May refererer fra forrige styremøte.
Medlemmene diskuterer ulike alternativer, styret jobber videre ut fra tidligere årsmøtevedtak. Styret skal prøve å få til et møte med kommunen for å se på ulike alternativer for mulighet til spleiselag mht veien.

Sak 7 - FISKEBRUKET

Åge redegjør for siste måneders aktivitet, og om behovet for økt strømforsyning.
Fjordlaks svarer ikke på henvendelse fra kommunen. Avventer rapport fra kommunen og kraftlaget om videre planer.
Deler av fiskebruket er i så dårlig forfatning at tiltak må settes inn, reparasjon eller riving. Styreleder har vært i kontakt med kommunen vedrørende dette, og jobber videre med saken. Kommunen har vært en svært god samarbeidspartner i arbeidet for å opprettholde fiskebruket på Ingøy. Styret jobber aktivt mot kommunen for å fortsette arbeidet.

Sak 8 - RYDDEAKSJON

Det har vært en kjempeinnsats fra folket på øya. Det er til nå pakket 14 stk 1000 l sekker med søppel. Årets ryddeaksjon avsluttes 15.august, og vi har gratis frakt frem til denne dato.
Det er ønske om en felles oppsamlingsplass for byggeavfall.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lov å brenne uten at det er søkt om tillatelse fra kommunen.

Sak 9 - ÅRSKONTINGENT

Styret foreslår økning av årskontingent for medlemskap i Grendelaget fra kr 50,- til kr 100,-.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10 - VALG AV STYRELEDER OG SEKRETÆR SAMT TO VARAMEDLEMMER.

Åge Flaten, leder, og May Scott, sekretær, gjenvalgt for 2 nye år.
Ingebjørg Strande og Erlend Hesten valgt som vara.
Da Monica Klausen trekker seg fra styret, velges Siw Stenersen Lyder inn for henne for ett år.
Reidar Johnsen og Arnstein Larsen var ikke på valg, og fortsetter i styret.
Ny valgkomité : Willy Johnsen, leder, Maren Larsen, Monica Thomassen.

Sak 11 - MIDLER FRA INGØY IDRETTSLAG

Under årsmøtet til Ingøy IL ble det vedtatt å overføre kr 187.388,89 til Ingøy grendelag. Etter diskusjon ble det enstemmig vedtatt at Ingøy Grendelag ønsker å motta pengene fra Ingøy IL.
EVENTUELT (saker som går videre til nytt styre)
* Jakt med hund og fortsatt dagfredning 08.00-17.00 under gåsejakt.
* Turskiltprosjekt og tildeling av midler
* Ingøykopp 2019
* Prosjekt mot 2020, ideer til tiltak, Ingøyfestival
* Bryggedans 2019
* Grønne midler fra Fefo

VEISTANDARD

Forslag om å lage en aktivitetsplan med tidsfrister hvor man kan melde seg på til dugnadsarbeid. Ønsker også å få engasjert ungdommene til å delta i arbeidet til Grendelaget.

FLYTEBRYGGE/UTVIDELSE

Åge informerer om arbeidet til havnestyret og kommunen. Det jobbes aktivt med saken. Løsning forespeiles høst 2018.

Møtet hevet 18.00
Referent, May Scott.

Ingøy Grendelag
9672 Ingøy
Tlf. 926 61 926
Org.nr: 994 883 224
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon